Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin stanowi warunki na jakich Spółka Przygodowo (właściciel strony i marki skiss.pl) świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej “www.skiss.pl”. Przedmiotem usług świadczonych przez Spółkę jest organizacja wyjazdów narciarskich. Spółka prowadzi także szkołę nauki jazdy na nartach zarejestrowaną w Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Narciarstwa.

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://skiss.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Przygodowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 44B, 44-100 Gliwice, KRS: 746365, REGON: 381120660, NIP: 6312681272 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  1. 1)  telefonicznie: 881 75 20 20
  2. 2)  e-mailowo: kontakt@skiss.pl
 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony i opublikowany w dniu 01.09.2022
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: organizacji wyjazdów narciarskich oraz prowadzenia szkoły nauki jazdy na nartach.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi w zakresie:
  1. 1)  organizacji wyjazdów narciarskich. Za pośrednictwem Strony można zapisać się nawyjazd. Usługa jest płatna.
  2. 2)  szkolenia narciarskiego dla dzieci i dorosłych. Korzystając ze Strony można zapisać się naszkolenie. Usługa jest płatna.
  3. 3)  subskrypcji newslettera z informacjami o charakterze marketingowym i handlowym.Strona umożliwia zapisanie się do newslettera Usługodawcy za pośrednictwem którego Usługodawca wysyła wiadomości e-mail z nowymi ofertami i promocjami. Usługa jest darmowa.

3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.
4. Usługodawca jest dostawcą usług turystycznych, ale świadczone przez niego usługi nie stanowią imprezy turystycznej, stosownie do treści art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

 1. 1)  urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 2. 2)  przeglądarkę internetową,
 3. 3)  pełną zdolność do czynności prawnych, w celu skorzystania z usług płatnych,

4) adres poczty e-mail oraz numer telefonu komórkowego w celu skorzystania z usług płatnych oraz zapisania się na newsletter.

2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Organizacja wyjazdów narciarskich]

 1. [Zasady zawarcia umowy na wyjazd narciarski]:
  1. 1)  Umowa uczestnictwa w wyjeździe narciarskim może zostać zawarta po łącznym spełnieniu warunków: (1) uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie (2) akceptacji niniejszego regulaminu (3) otrzymania wiadomości e-mail od Usługodawcy zawierającego podsumowanie zamówienia i szczegółowe warunki (4) terminowej wpłacie zaliczki;
  2. 2)  Szczegółowe warunki wyjazdu narciarskiego, a w tym całkowity koszt uczestnictwa w wyjeździe, wysokość i termin wpłaty zaliczki, termin płatności pozostałej części ceny oraz zasady rezygnacji Usługodawca prześle do Twojej akceptacji po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Warunki te akceptujesz dokonując wpłaty zaliczki.
  3. 3)  Ilość dostępnych miejsc na wyjeździe narciarskim jest ograniczona. Składając formularz zgłoszeniowy dokonujesz rezerwacji miejsca, chyba że brak jest już dostępnych miejsc, w takim wypadku zostanie o tym poinformowany mailowo przez Usługodawcę (decydująca jest data otrzymania formularza zgłoszeniowego przez Usługodawcę). Jeżeli nie dokonasz wpłaty zaliczki w terminie określonym w szczegółowych warunkach, o których mowa pkt 2, Twoja rezerwacja wygasa.
  4. 4)  Umowa uczestnictwa w wyjeździe narciarskim zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaconej przez Ciebie zaliczki na rachunku bankowym Usługodawcy.
  5. 5)  Umowę uczestnictwa stanowi niniejszy regulamin oraz warunki szczególne określone przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2 powyżej.
 2. [Dokonywanie płatności]
  1. 1)  Usługodawca umożliwia zapłatę przelewem bankowym na rachunek bankowyUsługodawcy, którego numer zostanie podany w korespondencji e-mail.
  2. 2)  Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy.
 3. [Warunki dodatkowe]
  1. 1)  Z umowy uczestnictwa w wyjeździe narciarskim możesz zrezygnować (odstąpić) wterminie wskazanym przez Usługodawcę w szczególnych warunkach wyjazdu narciarskiego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej. W przypadku rezygnacji w tym terminie Usługodawca zwróci Ci wpłaconą zaliczkę. Oświadczenie w tym zakresie możesz złożyć Usługodawcy drogą mailową.
  2. 2)  Rezygnacja (odstąpienie) po terminie określonym w pkt 1 będzie równoznaczna z utratą wpłaconych środków.

Art. 5 [Szkolenie narciarskie]

1. [Zasady zawarcia umowy na szkolenie narciarskie]:
1. 1) Szkolenie narciarskie można wykupić zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.

 1. 2)  Zapisując się na szkolenie będziesz zobowiązany do podania informacji umożliwiających Usługodawcy określenie Twojego poziomu i dobrania do tego odpowiedniej metody szkolenia.
 2. 3)  Umowa na szkolenie narciarskie za pośrednictwem Strony może zostać zawarta po spełnieniu następujących warunków: (1) uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie (2) akceptacji niniejszego regulaminu (3) otrzymania wiadomości e-mail od Usługodawcy zawierającego podsumowanie zamówienia i szczegółowe warunki (4) wpłacie zaliczki.
 3. 4)  Szczegółowe warunki, a w tym zakres szkolenia i całkowity koszt Usługodawca prześle do Twojej akceptacji po otrzymania formularza zgłoszeniowego na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Warunki te akceptujesz dokonując wpłaty zaliczki.
 4. 5)  Ilość dostępnych miejsc na szkolenie narciarskie jest ograniczona. Składając formularz zgłoszeniowy dokonujesz rezerwacji miejsca, chyba że brak jest już dostępnych miejsc, w takim wypadku zostanie o tym poinformowany mailowo przez Usługodawcę (decydująca jest data otrzymania formularza zgłoszeniowego przez Usługodawcę). Jeżeli nie dokonasz wpłaty zaliczki w terminie określonym w szczegółowych warunkach, o których mowa pkt 4, Twoja rezerwacja wygasa.
 5. 6)  Umowa na szkolenie narciarskie zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaconej przez Ciebie zaliczki na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. 7)  Umowę na szkolenie narciarskie stanowi niniejszy regulamin oraz warunki określone przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 powyżej.
 1. [Dokonywanie płatności]
  1. 1)  Usługodawca umożliwia zapłatę przelewem bankowym na rachunek bankowyUsługodawcy, którego numer zostanie podany w korespondencji e-mail lub gotówką wmiejscu świadczenia usługi.
  2. 2)  Płatność na rachunek bankowy dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunekUsługodawcy.
 2. [Postanowienia dodatkowe]
  1. 1)  Z umowy na szkolenie narciarskie możesz zrezygnować (odstąpić) najpóźniej w terminie wskazanym przez Usługodawcę w szczegółowych warunkach,, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej. W przypadku rezygnacji w tym terminie Usługodawca zwróci Ci wpłaconą zaliczkę. Oświadczenie w tym zakresie możesz złożyć Usługodawcy drogą mailową.
  2. 2)  Rezygnacja (odstąpienie) po terminie określonym w pkt 1 będzie równoznaczna z utratą wpłaconych środków.
  3. 3)  Usługodawcy przysługuje prawo odwołania zaplanowanego szkolenia przed jego rozpoczęciem w szczególności z powodu brak odpowiedniej liczby Uczestników lub wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. załamanie pogody, zamknięcie wyciągów narciarskich). Jeżeli grupy nie będą posiadały odpowiedniej liczby kursantów (4 dzieci) Usługodawca ma prawo połączyć grupy. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, dokona on proporcjonalnego rozliczenia wpłaconych na poczet szkolenia opłat. Usługodawca nie ponosi dalszej odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

Art. 6 [Newsletter]

1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji

handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej

w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 7 [Wyłączenie konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy]

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem i wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie określono okres świadczenia tych usług.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 1. Każdej osobie korzystającej z usług Usługodawcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: kontakt@skiss.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. 1)  Twoje imię oraz adres e-mail,
  2. 2)  dokładny opis i powód reklamacji,
  3. 3)  Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Usługodawcę lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażamy zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko nam jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 10 [Ochrona danych osobowych]
Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://skiss.pl/polityka-prywatnosci/